Forschungsseminar Belle II flavor

  • Typ: Seminar (S)
  • Lehrstuhl: KIT-Fakultäten - KIT-Fakultät für Physik
  • Semester: SS 2022
  • Dozent: Prof. Dr. Torben Ferber
    Dr. Pablo Goldenzweig
  • SWS: 2
  • LVNr.: 4032074
  • Hinweis: Präsenz